Program stypendialny

Program stypendialny w Grupie Azoty S.A.

Program stypendialny skierowany jest do studentów II stopnia Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.
W grudniu 2014 r. Grupa Azoty S.A. uruchomiła program stypendialny dla studentów II stopnia Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. W ramach programu przewidziano ufundowanie dwóch stypendiów po 1000 zł miesięcznie każde. Stypendium przyznawane będzie  do momentu ukończenia przez stypendystę studiów II stopnia i uzyskania tytułu magistra inżyniera, jednak nie dłużej niż do 26 roku życia. Programem mogą być objęci studenci, którzy uzyskali tytuł inżyniera na studiach stacjonarnych i posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie inżynierii chemicznej, technologii chemicznej lub chemii, związane z profilem działalności Grupy Azoty S.A.

Dodatkowym atutem programu jest zobowiązanie zatrudnienia absolwentów w Grupie Azoty S.A. Stypendia przyznawane będą w ramach konkursu i opiniowane przez Kapitułę złożoną z przedstawicieli Grupy Azoty S.A. i Politechniki Krakowskiej. 

Grupa Azoty S.A. rozpoczęła piątą edycję programu stypendialnego. Wnioski do piątej edycji należy składać do 19 marca 2018 r.

Regulamin programu stypendialnego Grupy Azoty

Grupa Azoty S.A. aktywnie wspiera rozwój społeczności lokalnej, poprzez współpracę z ośrodkami dydaktycznymi, kulturalnymi i sportowymi. Spółka współpracuje z ośrodkami naukowymi oraz badawczymi, realizując wspólne przedsięwzięcia dydaktyczne. Od kilku lat Grupa Azoty S.A. współpracuje z Politechniką Krakowską w szczególności w zakresie realizacji programów praktyk, prac inżynierskich i magisterskich, staży studenckich i doktoranckich oraz szeroko pojętej współpracy wykorzystującej wybitnych specjalistów przemysłowych w kształceniu studentów. Grupa Azoty S.A. prowadzi także zaawansowane prace związane z organizacją działalności Chemicznego Centrum Technologii i Rozwoju, którego celem jest zintegrowanie współpracy przemysłu i nauki oraz podniesienie poziomu innowacyjności spółki.

Współpraca z Politechniką Krakowską obejmuje także prowadzenie seminarium „Technologia jako nośnik biznesu” dedykowanego studentom ostatniego semestru studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Seminarium jest prowadzone przez praktyków zatrudnionych w Grupie Azoty S.A. w Tarnowie. 15-godzinne seminarium kończy się otrzymaniem certyfikatu.

Warunki otrzymania stypendium


Program Stypendialny organizowany jest dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, którzy uzyskali tytuł inżyniera na studiach stacjonarnych i posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie inżynierii chemicznej, technologii chemicznej lub chemii, związane z profilem działalności Grupy Azoty S.A.
Decyzje odnośnie kwalifikacji stypendystów podejmowane są przez specjalnie powołaną do tego Kapitułę Stypendialną. Stypendium może zostać przydzielone osobie, która spełnia następujące kryteria:
 • Jest studentem Politechniki Krakowskiej studiów II stopnia na kierunku technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej i procesowej. Posiada udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie inżynierii chemicznej, technologii chemicznej lub chemii związanych z podstawowym profilem działalności Grupy Azoty S.A. i angażuje się w realizację projektów w tych dziedzinach lub jest autorem bądź współautorem opracowań naukowych, badań itp.;
 • Otrzymał ocenę bardzo dobrą z pracy inżynierskiej;
 • Posiada średnią ocen z toku studiów I stopnia nie niższą niż  4,20.
Studenci ubiegający się o przyznanie Stypendium muszą złożyć poprawnie wypełniony wniosek, który stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu. 


Etapy kwalifikacji


Etapy kwalifikacji do Programu Stypendialnego:
 1. weryfikacja nadesłanych wniosków wraz załącznikami.
 2. rozmowy kwalifikacyjne z osobami, których wnioski stypendialne zostały pozytywnie zweryfikowane. Prezentacja osiągnięć naukowych i pracy inżynierskiej przez studenta.

Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 - V edycja
Kandydaci do Programu Stypendialnego mogą składać dokumenty do 19 marca 2018 r.
Szczegółowe informacje nt. procesu rekrutacji dostępne są w Regulaminie Programu. Studenci ubiegający się o przyznanie Stypendium muszą złożyć poprawnie wypełniony wniosek, który stanowi załącznik do Regulaminu. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaliczenie kolejnego semestru studiów (średnia ocen nie niższa niż 4,20)
 • zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające, że kandydat jest studentem studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej i procesowej,
 • dyplom (dokument) ukończenia studiów I stopnia potwierdzający uzyskanie tytułu inżyniera oraz ocenę z pracy inżynierskiej,
 • stosowną dokumentację  potwierdzoną przez uczelnię na temat osiąganych ocen  (suplement do dyplomu, wyciąg z systemu HMS dotyczący toku studiów) na studiach oraz średnią ocen  wyliczoną za okres studiów inżynierskich,
 • pisemną opinię dziekana Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej na temat studenta,
 • dokumentację potwierdzającą osiągnięcia w dziedzinie inżynierii chemicznej, technologii chemicznej lub chemii,
 • pisemne zobowiązanie studenta, że ukończy stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) w terminie określonym w Regulaminie Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej im. T. Kościuszki oraz uzyska tytuł mgr inż.,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Do wniosku student może dołączyć inne dokumenty oraz rekomendacje, które potwierdzą jego zainteresowania oraz osiągnięcia w dziedzinie chemii związane z podstawowym profilem działalności Grupy Azoty S.A. 


Warunki utrzymania stypendium


Stypendysta musi na każde wezwanie Kapituły Stypendialnej udokumentować, że nadal spełnia wszystkie kryteria Stypendium, a po zakończeniu każdego semestru musi udokumentować, że spełnia warunki stypendialne określone w regulaminie poprzez złożenie wniosku o utrzymanie Stypendium, który stanowi załącznik numer 3.

Warunki utrzymania Stypendium:
 • zaliczenie kolejnego semestru studiów  (średnia ocen nie niższa niż 4,20), w okresie którego przydzielane było Stypendium, 
 • kontynuowanie studiów na kierunku określonym w umowie. Angażowanie się w realizację projektów związanych z chemią lub kierunkami związanymi z podstawowym profilem działalności Grupy Azoty S.A.,
 • napisanie pracy  magisterskiej na temat proponowany przez Grupę Azoty S.A. lub podjęcie tematu z dziedziny interesującej dla Grupy Azoty S.A.


Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie Programu Stypendialnego.

Regulamin programu stypendialnego Grupy Azoty dla studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

GRUPA AZOTY

Grupa Azoty to firma znajdująca się w czołówce światowej branży chemicznej. Zatrudniamy prawie 14 tysięcy osób, łącząc ludzi wielu różnorodnych profesji w wielką zawodową społeczność.

KARIERA

Szukamy ludzi z pasją, gotowych do tego, by się zaangażować i realizować ambitne cele i wbrew pozorom nie są to wyłącznie chemicy.

REKRUTACJA

Grupę Azoty tworzy zespół zgranych ludzi, specjalistów w swoich dziedzinach, zaangażowanych w pracę. Precyzyjny dobór pracowników jest dla nas bardzo istotną kwestią.

EDUKACJA

Łączymy przemysł z nauką. Grupa Azoty jako największy w Polsce producent chemikaliów opiera się na łączeniu nauki i przemysłu.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.